Plenty of Grit

Slayers Revolution

Plenty of Grit

Megumi Hayashibara