Kuu Zen Zetsu Go

Dragon Ball Z Kai

Kuu Zen Zetsu Go

Takayoshi Tanimoto